מידעטק מציעה פתרון המכוון במיוחד לארגונים העוסקים בתחומי היזמות, הבנייה והנדל"ן על גבי מערכת ה- Priority  כעמוד השדרה.

הפתרונות שלנו מעניקים לחברות הפועלות במגזר זה מערכת אחת אחידה ומותאמת המסייעת בכל התהליכים העסקיים הנדרשים כמו למשל: CRM, הצעות מכירות, ניהול פרויקטים, כספים, התקשרות עם דיירים, התקשרות עם ספקים, תקורות בנייה ועוד.

תוכנה לקבלנים מבית מידעטק מציעה מספר מודולים פונקציונליים אותם אפשר ליישם בנפרד או ביחד בהתאם לתהליכים הנדרשים.

תוכנה לקבלנים / מודול מערכת קבלנים

ניהול התקשרות עם קבלני משנה ומזמיני עבודה, המודול פריוריטי לבנייה של מערכת קבלנים כולל בין היתר:

 • חוזים מול קבלני המשנה ומול המזמין – הזנת חוזים כמותיים (כתב כמויות) או פאשוליים, כולל תנאים מיוחדים כגון הצמדה, עכבון, קיזוזים, מקדמות.
 • הוראות שינוי – תעוד הוראות שינוי לתוספות חריגים או שינויי כמות/מחיר בחוזה
 • ניהול חשבונות קבלניים – עריכת חשבונות לקבלני משנה ולמזמיני עבודה ע"י דיווח התקדמות הן ברמת % מהחוזה והוראות השינוי בחוזים פאושליים והן ע"י דיווח כמויות בחוזים לפי מדידת כמות.
 • השוואת הצעות מחיר מקבלני משנה – ניהול תתי מכרזים להשוואת הצעות. כולל פריקה וטעינת של נתוני הצעה בפורמט משרד השיכון (SKN) ודוח השוואת הצעות מקבלני משנה
 • ניהול ערבויות וביטוחים של קבלני המשנה ומזמיני העבודה – ניהול תנאי הערבות , סיווג הערבות ותאריכי התוקף. אפשרות לעדכון תנאי ערבות כגון הארכת תוקף והקטנת ערך הערבות
 • חישוב תנאי ההצמדה, העכבונות, הקיזוזים והחזרי המקדמות בחשבונות חלקיים על פי תנאי החוזה.
 • אפשרות לניהול חוזים גב אל גב, בקרת דיווח מעל היקף חוזה, דיווח כמויות בעזרת דפי מדידה, מנגנון קיזוז חו"ג, טעינה ופריקה של כתב כמויות בפורמט משרד השיכון (SKN), עדכון נתוני התייקרות לחשבונות קודמים, הגדרות ספיגת התייקרות ועוד.
 • תזרים מזומנים פרוקטאלי – מנתח את תזרים המזומנים של החברה דרך דפי הבנק, התשלומים והתקבולים ועד חשבונות ההוצאות וההכנסות תוך כדי חלוקה לפרויקטים וסוגי הוצאות/הכנסות לתזרים.

 

מודול מזמינים

המודול מאפשר ניהול מסלול אישור חשבון במקביל למסלול הגשת החשבון.

 • הרחבת השימוש בחוזים ובחשבונות החלקיים למזמין, מתן אפשרויות גמישות בעבודה מול המזמין ע"י ניהול הסכומים המוגשים והסכומים המאושרים ע"י המזמין.
 • הגשת חשבונות באופן שוטף וקליטת הסכום המאושר ע"י המזמין בכל זמן גם לחשבונות קודמים.
 • תמיכה בעדכון הסכום המאושר בצורה מרוכזת, כולל הפרדה לקרן והתייקרות או בצורה מפורטת לפי סעיפי החוזה.

 

בקרה תקציבית פרויקטאלית

המודול מאפשר בקרה כספית וכמותית של המשאבים והתשומות בפרויקט (2 רמות בקרה חדשות) וניתוחם ב 4 רמות סיכום.

 • ניהול תקציב הפרויקט ושמירה על התקציב המקורי (מהמכרז) אל מול תקציב מעודכן (ביצוע).
 • איסוף העלויות בפועל מכלל התעודות במערכת והצגתם לפי הסיווגים שנקבעו לפרויקט (לדוגמה לפי חומרים, קבלני משנה, תקורות וכו').
 • הפרדה בין התחייבויות (הזמנת רכש, חוזים מול קבלן) לבין עלויות בפועל (חשבוניות, קבלות סחורה).
 • חישוב העלויות לפי אחוז ההתקדמות של הפרויקט והשוואת העלויות המחושבות לעלויות בפועל.
 • השוואת התקציב, לעלויות מחושבות ולעלויות בפועל.
 • כלים להגדרת הצפי לגמר לכל פרק ומשאב בפרויקט לפי הסיווגים שהוגדרו לפרויקט.
 • יכולת ניתוח נתונים באופן מרוכז עד לרמת שורת תעודה במסך מרכזי אחד .

 

משכנת

ניהול תהליך מכירת נכסים ללקוחות באמצעות פריוריטי לקבלנים. המודול כולל בין היתר:

 • ניהול מלאי הנכסים לחברה לפי קבוצת אתרים, אתר, בניין ונכס. תעוד נתוני הנכסים כגון תב"ע, גוש, חלקה, מגרש, אישורים, שטחים וכו'.
 • ניהול נכסים משניים כגון חניות, מחסנים ושטחים ציבוריים.
 • אופציה להוספת אתר לניהול CRM מול לידים עבור אנשי המכירות. האתר מאפשר ניהול מאגר לקוחות פוטנציאלים, תיעוד פגישות ופרמטרים שיווקיים, שמירת נכסים כאופציות והזנת טופס הרשמה ללקוח.
 • אופציה להוספת אפליקציית WEB לשימוש הדיירים בקבלת מידע על הפרויקט והמצב הכספי שלהם.
 • הגדרות מכירה לכל בניין או אתר הכוללות פריסת תשלומים רצויה, תנאי ריבית והצמדה, תאריכי מסירה צפויים, מחירונים וכו'.
 • אישור חוזים וטפסי הרשמה לפי סמכות חתימה בהתאם להנחה מחושבת שניתנה ללקוח.
 • ניהול חוזים מול לקוחות כולל פריסת התשלומים לחוזה, הטבות נוספות, נכסים משניים וכו'.
 • הפקת מצב חשבון ללקוח וחישוב כיסוי התקבולים על פני פריסת התשלומים בחוזה. חישוב ההצמדות והפיגורים בהתאם להגדרות המכירה.
 • ניהול ערבויות מכר מול הלקוחות והבנקים.
 • ניהול משכנתאות ללקוח, תעוד העברת זכויות, זכויות צד ג' הצמדת נכסים ועוד.
 • ספרו לי עוד על מערכת משכנת >>

מודול בדק

המודול מנהל את תקופת הבדק של הדירות הנמסרות ללקוחות ומאפשר:

 • רישום נתוני הבניין והאתר כולל הלקוחות, הדירות, תאריכי מסירה וסטטוסים.
 • ניהול מטריציוני וחיבור מובנה למודול שינויי דיירים מפיתוח מידעטק וכן יצירת דירות (ממודול משכנת מפיתוח מידעטק) וקישור לחוזים הרלוונטים לדירה.
 • ניהול קריאות לטיפול בתיקוני הבדק הנדרשים תוך התייחסות לסוגי קריאות / תקלות ותיאור התיקונים שבוצעו.
 • ניהול תקופת הבדק ומתן התראות מתאימות.
 • אפליקציית WEB המאפשרת:
  • ניהול קריאות שירות.
  • צפייה במטריצה של הדייר בבדיקת קריאת השירות, ובקרה על שינויים שנעשו בדירה.
  • צירוף תמונות וקבצים דרך האפליקציה לקריאת השירות לתיעוד והוכחות נדרשות.
  • החתמת הדייר על טופס קריאת השירות המפורט דרך האפליקציה כולל יכולת שליטה בטופס ותוכנו ממערכת הפריוריטי לקבלנים.
  • ניהול הטופס החתום בקריאה ואפשרות שליחה ללקוח .
 • ישנו מודול BI משלים הכולל לוח מחוונים גרפי לניהול ושליטה בקריאות השירות, ליעול שיפור השירות ללקוחות, תמונת מצב למנהלי החברה לרמת השירות ולתובנות שיאפשרו חסכון כספי ושיפור השירותיות בחברה.

 

נכסים מניבים

ניהול תהליך השכרת נכסים ללקוחות. המודול כולל בין היתר:

 • ניהול מלאי הנכסים לחברה לפי קבוצת אתרים, אתר, בניין ונכס. תעוד נתוני הנכסים כגון שטחים, סוג הנכס, מצב הנכס, סטאטוס הנכס ועוד.
 • איחוד ופיצול של נכסים הכולל תעוד ההסטוריה של כל נכס לפני האיחוד או הפיצול.
 • CRM לניהול מיזמים שיווקיים והזדמנויות מכירה ללקוחות פוטנציאליים.
 • ניהול החוזים מול הלקוחות, חישוב פריסת תשלומים לחוזה, הגדרת תנאי החוזה וסוג התשלומים (שכירות, דמי ניהול וכו').
 • יצירת דרישות תשלום ללקוח בהתאם לתנאי החוזה.
 • אישור חוזים וטפסי הרשמה לפי סמכות חתימה בהתאם להנחה מחושבת שניתנה ללקוח.
 • יצירת דרישות תשלום לתשלומים נוספים כגון חשמל, מים וכו'.
 • ניהול הצמדות לחוזה ודרישות תשלום לפי פדיון.
 • גיול חובות ללקוח על פי חוזה וסוג תשלום.
 • ניהול ערבויות מול שוכרים ומול הבנקים.
 • ספרו לי עוד על מודול נכסים מניבים >>

 

שינויי דיירים

ניהול תהליך שינויי הדיירים בעת רכישת נכס. המודול כולל בין היתר:

 • רישום טיפוסי דירות לבניין ורשימת הפריטים הסטנדרטיים המגיעים לכל טיפוס.
 • ניהול מטריצת דירות לבניין ורישום הלקוחות לכל דירה כולל פירוט נתוני הלקוח, תאריכים למסירת דירה וסטאטוס הדירה.
 • רישום מחירונים מול ספקים לכל פרויקט וניהול מחירים לכל פריט מול הספק במקרים של זיכוי הלקוח אצל הספק ובמקרה של זיכוי הלקוח בחברה.
 • ניהול תהליך זיכוי הדייר בחברה ואצל הלקוח, כולל תיעוד הפריט החלופי אותו רכש הדייר.
 • רישום הזמנות רכש לספקים בגין פריטים אותם נדרש לספק לדירה.
 • מסכים ייעודיים עבור העוזרים הלוגיסטיים באתר לצורך ניהול תעודות המשלוח לאתר וניפוק הפריטים לדירה (כולל פריטים חלופיים מהספק).
 • ניהול השינויים הנוספים שמבקש הלקוח בהתאם למחירון לקוח והעברתם לקבלני משנה לביצוע.
 • הגדרות הצמדות למחירי השינויים והפקת הצעות מחיר לדייר.
 • רישום קבלות ללקוחות ע"י נציג שינויי דייירים.
 • הפקת מכתבים ללקוח לפי השינויי אותם ביקש.
 • ספרו לי עוד על מודול שינויי דיירים >>

 

מודול מכרזים

המודול מאפשר ניהול כל שלבי המכרז משלב קבלת המכרז ממזמין העבודה ועד שלב הגשת ההצעה למזמין. המודול כולל בין היתר:

 • קליטה של מכרז בפורמט משרד השיכון (SKN).
 • תוכניות עזר וכלים לסיוע בתמחור ההצעה – תוכנית העתקת תמחור בין פרויקטים, תוכניות להוספת והחלפת עלויות ישירות ועלויות עקיפות במכרז.
 • ניהול תתי מכרזים לקבלני משנה – ניהול תתי מכרזים להשוואת הצעות. הקמה של בקשות להצעת מחיר מקבלני משנה באופן אוטומטי מהמכרז. פריקה וטעינת של נתוני הצעה בפורמט משרד השיכון (SKN). דוח השוואת הצעות מקבלני משנה. בחירת ההצעה הזוכה והחזרתה למכרז כעלות קבלן.
 • תמחור עלויות עקיפות שיועמסו בהמשך על העלויות הישירות – תמחור עקיפות בסכום, או כאחוז ממחיר ההגשה, או כאחוז מעלויות ישירות.
 • העמסה אוטומטית של עלויות עקיפות וחישוב של מחיר הגשה בהתאם לאחוז רווח נדרש(תרומה) – כולל אפשרות לקיבוע מחיר בסעפים נבחרים.
 • קביעת מחיר הגשה לפי אחוז תוספת – אפשרות לקביעת מחיר הגשה לפי אחוז "תוספת" לעלות הישירה ברמת של מבנה, פרק, תת פרק וסעיף.
 • קביעת מחיר הגשה – אפשרות לקביעת מחיר הגשה לפרקים/תתי פרקים. המערכת תעדכן את עלות הסעיפים באופן יחסי.
 • דוחות ניתוח הגשה והפקת הצעת מחיר מהמערכת כולל פריקת הצעה למזמין בפורמט משרד השיכון (SKN).
 • ניהול מהדורות הגשה.